برخیز که عاشقان به شب راز کنند
گرد در و بوم دوست پرواز کنند
هر جا که بود دری به شب بربندند
الا در دوست را که شب باز کنند


ای سرّ تو در سینه هر صاحب راز

پیوسته در رحمت تو بر همه باز

هر کس که به درگاه تو آید به نیاز

محروم ز درگاه تو کی گردد باز
غمناکم و ازپیش تو با غم نروم

جز شاد و امیدوار و خرم نروم

از درگه همچون تو کریمی هرگز

محروم کسی نرفت و من هم نروم


گر من گنه روی زمین کردستم

لطف تو امیدست که گیرد دستم

گفتی که به روز عرش دستت گیرم

عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم


ابن مسعود گفت : بهشت را هشت در است ، که همه آنها باز و بسته شود. مگر در توبه که فرشته اى بر آن گمارده است و هیچگاه بسته نشود.