عده‌ای حسن القضاء را دیده اند

عده‌ای را بنزها بلعیده اند

منبع

http://www.tebyan.net