آری...شهادت زیباست،اما مثل مرد پای بیرق انقلاب ایستادن از آن هم زیبا تر است.

        شهادت در رکاب خمینی زیباست اما دفاع از ولی فقیه حاضر از آن هم زیبا تر است.

          خون دادن در راه خمینی زیباست اما خون دل خوردن برای خامنه ای عزیز از آن هم زیبا تر است...

"شهید آوینی"