نشسته به انتظار برای سپاه خودش

نیامده جزاو کسی،سرقرار خودش

چه انتظار غریبانه ای کشد مهدی(عج)

که اوست منتظروهرکسی به کار خودش

الهم عجل لولیک الفرج.آمین