عجب رسمیه رسم زمونه
قصه برگ و باد خزونه
میرن آدما از اونا فقط
خاطره هاشون به جا میمونه
کجاست اون کوچه
چی شد اون خونه
آدماش کجان خدا میدونه
بوته یاس بابا جون هنوز
گوشهء باغچه توی گلدونه
عطرش پیچیده تا هفت تا خونه
خودش کجاهاست خدا میدونه
تسبیح و مهر بی بی جون هنوز
گوشه طاقچه توی ایونه
خودش کجاست خدا میدونه
میرن آدما از اونا فقط
خاطره هاشون به جا میمونه
پرسید زیر لب یکی با حسرت
از ما بعدها چه یادگاری می خواد بمونه
خدا میدونه
میرن آدما از اونا فقط
خاطره هاشون به جا میمونه
میرن آدما از اونا فقط

خاطره هاشون به جا میمونه

رسم زمونه
حجم: 10.6 مگابایت