جان دو عالم به فدایت ای پیامبر نور و رحمت وای گنجینه رحمت الهی  یا محمد رسول الله(ص) ولعنت ابدی خداوند بر هتاکان و دشمنانت تا روز قیامت