قال اباعبدالله الحسین(ع)

رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند

بحار جلد 44  ص 383