امام کاظم (علیه السلام) در مورد حکومت الهى مهدى (علیه السلام) در تفسیر آیه

(خداوند زمین را پس از مرگ زنده مى کند). مى فرماید: (منظور این نیست که خداوند

زمین را با باران زنده مى کند بلکه خداوند مردانى برمى انگیزاند که زمین را با زنده

گردانیدن عدل واقامه حد در آن، زندگى بخشند واقامه حد در زمین براى آن مفیدتر

است تا چهل روز بارانى پیاپى).(1)

اقامه حدود الهى هدف ائمه (علیهم السلام) از فعالیتهاى گوناگون آنها بوده است.

چنانکه امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود:

(خدایا تو مى دانى که از آنچه از ما سرزده، نه براى رغبت به سلطنت بوده ونه براى

به دست آوردن چیزى از متاع وبهره دنیا، بلکه براى این بود که آثار دین تو را بازگردانیم.

در شهرهاى تو اصلاح برقرار نمائیم، تا بندگان ستم کشیده ات در امن وآسایش بوده

واحکام تو که ضایع مانده، جارى گردد).(2)

شبیه همین مضمون را نیز امام حسین (علیه السلام) هنگام ترک مکه وعزیمت به

سوى عراق، ایراد فرمود این هدف مقدس است که در حکومت حضرت مهدى (علیه

السلام) به تمام وکمال جامه عمل مى پوشد وبهره هاى دنیوى واخروى آن حاصل

مى شود.


(1) مکیال المکارم، ج 1 ص 81.
(2) نهج البلاغه، خطبه