جمعه ها بی تو همش دلواپسی

در بدر در کوچه های بیکسی


جمعه ها بی تو امان ازهجریار

جستجو در ندبه ها دنبال یار


جمعه ها بی تو فغان از انتظار

مهدی صاحب زمان بی اسب و یار


جمعه ها بی تو مدینه پر زغم

قلب مادر پشت در پر از الم


جمعه های بی تو نوزاد رباب

تشنه درآغوش بابا رفته خواب


جمعه ها بی تو علمدار حسین

بی سر و بی دست در پای حسین


جمعه ها بیتو چه گویم چون شود

فرق پاک مرتضی پر خون شود

محسن حسینی