دشمن نموده قصد نابودی اسلام مهدی کجایی

بازم شده مولا علی تنهاوبی یار مهدی کجایی

دلهای ماخون گشته ازجور سقیفه مهدی کجایی

شدشیعه جدت علی مظلوم وتنها مهدی کجایی

وهابیت همچون سگ هار یهودیست مهدی کجایی

کافتاده است برجان جمله اهل اسلام مهدی کجایی

گردیده قبرحجرو جعفر چون خرابه مهدی کجایی

مولاعلی غمگین ازاین بی حرمتی هاست مهدی کجایی

شعر:محسن حسینی