شخصی پشت سر دیگری غیبت می کرد

پیری او را گفت: تو هرگز به جنگ دشمنان رفته ای؟

گفت: من حتی از خانه و محله خود بیرون نرفته ام تا چه رسد به جنگ با دشمنان

پیر گفت: وای بر تو که دشمنان از دست تو آسوده اند ودوستانت آزرده.


بوستان سعدی