سلام آقا جان.

چشم عالم به دقایق نگران.

کوچه هامنتظرت.

پس چرا دیر آقا؟
ای که جانم به فدای خاک کف نعلین شما،

العجل مولاجان.

اندکی تندتر قدم بردارید!