من نه به اختیار خود می‌روم از قفای تو


                             کان دو کمند عنبرین می‌کشدم کشان کشان