سجده کن برخاک مؤمن سجده کن

یادی از فرزند آن لب تشنه کن

او که از شب تا سحر در سجده بود

او علی بن الحسین تشنه بود

یاعلی ابن الحسین روحی فداک

ازغم بابت هزاران تن فدا

تاکه از باب تو من دم میزنم

بردلم هفتاد خنجر میزنم

محسن حسینی