عظمت جود وبخشش امام حسین(ع)


روزی امام حسین ع غلامی را دیدند که به سگی غذا میدهد،ازاوسؤال کرد چرا چنین میکنی؟
غلام گفت:یابن رسول الله من ازاینکه اربابم یک یهودی است  اندوهگینم،باشاد کردن این سگ میخواهم غم خودرا برطرف کنم.

امام حسین ع نزد ارباب آن غلام رفت تاغلام را بخرد.

آن یهودی عرض کرد،غلام وبوستانم فدای قدمهای شما  علاوه برآن مبلغی پول هم حاضرم به شما بدهم.

امام ع فرمود:نه من به شما مبلغ غلام وبوستان رامیدهم.

یهودی پذیرفت تامبلغی را از حضرت بگیرد.

آنگاه امام فرمود:غلام را آزاد کردم وبوستان را به او بخشیدم.

همسر آن یهودی که شیفته حسن خلق امام حسین ع شده بود گفت:من اسلام آوردم ومهریه ام رابه شوهرم بخشیدم.

شوهر هم اسلام آورد وگفت من هم خانه ام رابه همسرم بخشیدم.بدین ترتیب روش نیک امام حسین ع موجب آنهمه برکت شد.


امام حسین ع:بعد از نماز بهترین اعمال خوشحال کردن مؤمن است.

بحار.ط جدید ج 44 ص 194