شفای جوان جزامی شکرگزار،بدست حضرت عیسی(ع)

حضرت عیسی(ع) گذار بر مردی کور افتاد که، مبتلا به لک و پیس،زمین گیر که هر دو طرف بدنش فلج بود و گوشت بدنش از جذام همی ریخت و همی گفت:سپاس خدای را که مرا از بسیآری ابتلاآت برکنار داشت.

عیسی(ع) گفت:ای فلان،کدام ابتلا را مبتلا نگشته ای؟

گفت: ای روح الله من از آن کسی که چون من معرفت به خدا ندارد،بهترم.

عیسی(ع) گفت:درست گفتی دست خود را به من ده. دست وی را بگرفت و ناگهان زیباترین و بهنجارترین آدمیان شد و خداوند تمامی ابتلاآت را از وی ببرد وی دیر زمانی مصاحب عیسی(ع)بماند.