خواهرم فقط چند لحظه فکر کن که چند چفیه ، خـونی شد تا چادری،خاکی نشود؟