پیاده روی میلیونی اربعین یکی از علائم ظهور


 پیاده روی اربعین همدردی با کاروان اسراء خصوصا حضرت زینب سفدای خاک پای زائرانت یاحسین ع

حسین جان من هنوز در حسرت یک لحظه دیدارت